Fizyka


Idź do treści

TEST 5/2 Fale mechaniczne

klasa II
Zestaw 5


1. Wyjaśnij znaczenie pojęć:
a) Ruch okresowy b) ruch jednostajny po okręgu c) ruch drgający
d) fala mechaniczna e) fala dźwiękowa f) siła dośrodkowa i odśrodkowa
g) drgania gasnące i niegasnące h) fale podłużne i poprzeczne i ) echo i pogłos
j) ultradźwięki i infradźwięki k) dyfrakcja i interferencja fal l) zjawisko rezonansu
2. Podaj definicję i jednostkę następujących wielkości fizycznych:
a) okres obiegu b) okres drgań c) okres fali d) częstotliwość
e) częstotliwość drgań f) częstotliwość fali g) długość fali h) amplituda
3. Wymień trzy podstawowe cechy dźwięków i określ od jakich właściwości fali zależy wartość tych cech.
4. Opisz dwa wybrane zastosowania ultradźwięków.
5. Płyta kompaktowa o średnicy 32 cm obraca się wokół własnej osi wykonując 2500 obrotów w ciągu minuty. Oblicz okres obiegu płyty i jej prędkość
6. Piłka o masie 200 g porusza się po okręgu o promieniu 40 cm wykonując 15 obrotów w czasie sekundy. Oblicz siłę odśrodkową z jaką działa piłka.
7. Siła dośrodkowa działająca na ciało o masie 400 g poruszające się po okręgu o promieniu 60 cm wynosi 6 N. Oblicz okres obiegu tego ciała.
8. Ciało porusza się po okręgu z prędkością 0,6 m/s
a) Oblicz jaką drogę przebędzie w czasie 40 sekund
b) Oblicz częstotliwość i okres ruchu tego ciała jeżeli średnica okręgu wynosi 35 cm
c) Oblicz siłę dośrodkowa jeżeli masa ciała wynosi 0,12 kg
9. Struna gitarowa drga z częstotliwością 24 Hz. W jakich odstępach czasu osiąga krańcowe wychylenia.
10. Jaką długość ma fala dźwiękowa o częstotliwości 2000 Hz rozchodząca się z prędkością 340m/s? W jakim czasie przebędzie odległość 500 metrów?. Jak będzie zmieniała się (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się) prędkość, długość i amplituda tej fali?
11. Czy podłużna fala przestrzenna o długości 16 cm jest fala dźwiękową?. Wykonaj obliczenia i uzasadnij odpowiedź. Prędkość dźwięków w powietrzu wynosi 340 m/s.
12. Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania:

a) Ile wynosi częstotliwość drgań?
b) W jakim czasie ciało wykona cztery pełne drgania?
c) Kiedy ciało ma większą prędkość: po 10 s czy po 20 s od rozpoczęcia drgań
d) Ile potrzebuje czasu na przemieszczenie od jednego do drugiego skrajnego położenia
13. Ciało wykonuje drgania o amplitudzie 25 cm i okresie 0,4 s
a) Naszkicuj wykres zmian położenia ciała
b) Naszkicuj wykres zmian prędkości ciała, jeżeli prędkość maksymalna wynosi 50 cm/s
c) Określ częstotliwość drgań
d) Ile drgań wykona ciało w czasie 20 s
e) W jakim czasie 100 razy osiągnie wartość maksymalną
f) Ile razy w czasie 1,5 minuty przejdzie przez położenie równowagi
14. Ile czasu potrzebuje dźwięk na przebycie odległości 10 kilometrów


FIZYKA....bez niej nie było by niczego | aleksander_92@o2.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego